10 ოქტომბერი, ფოთი (შეხვედრა 11)

10 ოქტომბერს, ფოთში პროექტის ფარგლებში მეთერთმეტე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის თემები:

• კულტურულ პროცესში თანაბარი მონაწილეობისა და შედეგით სარგებლობის უფლების განხორციელება;
• ურბანული განვითარებისათვის კულტურული ასპექტების ეკონომიკური მნიშვნელობით გამოყენება;
• ხელოვანთა მდგომარეობის საკითხები:
• კულტურის მნიშვნელობა სოციალური ერთობისთვის :

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამსახურის, მუნიციპალური ააიპ-ების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და შემოქმედებითი ორგანიზაციების წევრებმა.

პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.
პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს კულტურის როლსა და მის მნიშვნელობაზე საზოგადოების განვითარებისათვის. ასევე კულტურული პროცესების კონსტრუქციული კრიტიკის აუცილებლობაზე და ხელოვანთა სტიმულირებაზე.

დამსწრეთა ნაწილის აზრით, წვდომა რესურსებზე კულტურის სფეროში არ არის თანაბარი, რაც ხელს უშლის ადგილობრივ ხელოვანთა თვითგამოხატვას; ამ კონტექსტში გაიმართა დისკუსია თავისუფალ ხელოვანთა სტატუსის არსებობის, გარკვეულ პრეფერენციებისა და ხელშეწყობის ხერხების საჭიროებაზე.

აღინიშნულ იქნა, რომ კულტურის დაწესებულებების სტაბილური ფუნქიონირების მიუხედავად აუცილებელია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ( მაგალითად, სამხატვრო გალერეის ახალი შენობის აშენება, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, და სხვა), კულტურული პროდუქტისა და მომსახურების განვითარებისათვის სახსრების მოძიების საშუალებების გამრავალფეროვნება. მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს სხვადსახვა უწყებათა კომუნიკაციის სფეროში არსებულ პრობლემებს.
დისკუსიაში მონაწილეებმა იმსჯელეს ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში არსებულ პრობლემებზე. კერძოდ, განათლების ინსტიტუციებსა და კულტურის დაწესებულებს შორის თანამშრომლობის აუცილებლობაზე, თეატრებისათვის ბილეთების გავრცელების სისტემის დახვეწაზე, აუდიტორიის მოზიდვის საშუალებებზე ( განსაკუთრებით თოჯინების თეატრის აუდიტორიასთან დაკავშირებულ პრობლემზე, ბაღებსა და სკოლებში ბილეთების გავრცელების და გასვლითი წარმოდგენების შეუძლებლობაზე).

ასევე გამოითქვა აზრი სახელოვნებო განათლების სისტემაში პროფესიული საფეხურის აღდგენის საჭიროებაზე, მუსიკალური სასწავლებლის სრულფასოვანი ფუნქციონირების (მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლებაზე) თაობაზე. ამ კონტექსტში, გამოითქვა ცენტრალიზებული მართვის სისტემის აღდგენის სურვილი.

გადაუჭრელ საკითხად დასახელდა კადრების დაბერება, მათი ჩანაცვლების პრობლემა ახალაზრდების მოტივაციის არარსებობის და პროფესიული კვალიფიკაციის შეუსაბამობის გამო ( კარდების დეფიციტი განსაკუთრებით მოსალოდნელია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა შემოქმედებითი პედაგოგიკა – მუსიკის პედაგოგები, და რიგი სხვა იშვიათი პროფესია – მაგ, თეატრალური თოჯინების ოსტატები).

საუბარი შეეხო კულტურასა და სოციალურ ერთობას; ამ კონტექსტში იძულებით გადაადგილებულ პირთა კულტურული ინტეგრირების საკითხს, რაც მონაწილეთა აზრით რთულდება მათი კომპაქტურად დასახლების გამო.

ცოცხალი დისკუსია გაიმართა პრიორიტეტების საკითხზე კულტურის სფეროში. დიდ პრობლემად დასახელდა ქალაქსა და პორტს შორის არსებული დამოკიდებულება და ადგილობრივი საჭიროებების უგულებელყოფა; ზოგადად დასაქმების პრობლემა, და კერძოდ, კულტურის სფეროში დასაქმების არამომგებიანობა , დაბალი შემოსავალი; და როგორც შედეგი, ახალგაზრდა თაობის გადინება სფეროდან და ქალაქიდან.

საუბარი შეეხო ხელოვანთა მობილობის, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ასევე მოხალისეობის კულტურას – მისი გაძლიერების აუცილებლობას.

შეხვედრის პროცესში გამოიკვეთა მონიტორინგისა და ხარისხის საკითხი, რომელიც საჭიროებს კვალიფიციურ და ექსპერტულ მიდგომას. შეხვედრის მონაწილეებმა აუცილებლად მიიჩნიეს ხარისხის კონტროლის არსებობა.
ასევე რეკომენდაციის სახით გამოითქვა მოსაზრება მუნიციპალური სახსრების გასაძლიერებლად გამოყენებულ იქნას კერძო სექტორის შემოწირულობა; ამისათვის კი შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა /დონაციის კანონი, საგადასახადო შეღავათების სისტემა/; გარდა ამისა, აღინიშნა გარე კონტროლის მექანიზმის შემუშავების და შესაბამისი პროექტების დაგეგმვის აუცილებლობა.

8 ოქტომბერი, თბილისი (შეხვედრა 10)

8 ოქტომბერს ევროპის სახლში (თბილისი) პროექტის ფარგლებში მეათე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის თემები:

• სუვერენიტეტის პრინციპებზე დამყარებული სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის საკითხები
• კონვენციის იმპლემენტაციისათვის ხელშემწყობი გარემოს საკითხები
• მედიის როლი კულტურის სფეროს განვითარებაში

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კულტურის სხვადასხვა დარგის ექსპერტებმა, სოციოლოგებმა, ჟურნალისტებმა, ასევე სახელმწიფო უწყებების – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის- წარმომადგენლებმა.

პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.
პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

მონაწილეებმა დიდი ინტერესი გამოხატეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში შემუშავების სტადიაში მყოფ კულტურის სტრატეგიის მიმართ; ამ კონტექსტში იმსჯელეს 2005 წლის პარიზის კონვენციის განხორციელებისა და მისი ხელშესახები შედეგების თაობაზე, სტრატეგიაში კონვენციის პრინციპების და მიზნების ჩართვის აუცილებლობაზე.

დაისვა კითხვები კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის შესაძლებლობაზე, თუ თავად სახელმწიფოს არ აქვს ამ იმპლემენტაციის გეგმა შემუშავებული; ასევე იმ ბერკეტებზე, რომელიც ჩადებულია თავად კონვენციაში, და რომელიც უზრუნველყოფს ხელმომწერი მხარის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას.

კონვენციის იმპლემენტაციასთან მიმართებით დისკუსია გაიმართა შემდეგი მიმართულებებით: რამდენად ხელეწიფება საქართველოს გამოიყენოს კონვენციით დეკლარირებული პრეფერენციული რეჟიმი განვითარებადი ქვეყნებისათვის და როგორ უნდა მოითხოვოს განვითარებული ქვეყნებისაგან ხელშეწყობა; რამდენად შესაძლებელია კონვენცია თავის სასიკეთოდ გამოიყენოს ქვეყანამ – რამდენად მზად არის ჩვენი სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება ამისთვის; არის ამის მზაობა, თუ ეს პრობლემაა…
ასევე ერთ-ერთ პრობლემად დასახელდა ზემოაღნიშნული სტარტეგიისა და სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტის საკითხი: მონაწილეთა აზრით, რთულია იმსჯელო კულტურის პოლიტიკის ავკარგიანობაზე მაშინ, როდესაც მისი ბიუჯეტი უცნობია; ასევე, კონვენციის აღსრულების გეგმაზეც, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი დაფინანსება ( სახელმწიფოს მიერ კონვენციის ხელმოწერიდან (2008 წლიდან) დღემდე იმპლემენტაციისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ არსებობს).

შეხვედრის ზოგიერთი მონაწილის აზრით, ამ ფონზე მონიტორინგის განახორციელების პირობები არ არსებობს. ამასთან გამოითქვა მოსაზრება, რომ ნაწილობრივი გამოსავალია კოალიციის შექმნა, რომელმაც არასამთავრობო სექტორისათვის თავად უნდა ჩამოაყალიბოს სამოქმედო გეგმა, შეძლოს იმპლემენტაციის მონიტორინგი; შესაბამისად, ასოცირების ხელშეკრულების კულტურის სეგმენტის მონიტორინგიც.

შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს კულტურის გაშუქებასთან დაკავშირებით მედიაში არსებულ მდგომარეობაზე. მათი აზრით, ამ სექტორის განვითარებისთვის ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე არაფერი გაკეთებულა. არ არსებობს კულტურის არხი თუ პრესა. ასევე, არ არსებობს კულტურის ჟურნალისტის პროფესიის დასაუფლებლად აუცილებელი საგანმანათლებლო გარემო, არ ხდება ამ პროფესიის შესაბამისი სტაბილური ინსტიტუციური განვითარება, სახელმწიფოს მიერ არ ხდება მისი დაფინანსება, ხელი არ ეწყობა კულტურის ჟურნალისტიკის პროფესიონალიცაზიის განვითარებას.

მონაწილეებმა განიხილეს განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები, უწყებათა შორის, კერძოდ, კულტურისა და განათლების სამინისტროებს შორის არასაკმარისი თანამშრომლობის შედეგად გარკვეული უარყოფითი ცვლილებები, რომელნიც სახელოვნებო განათლებაში არაადექვატურ სირთულეების წარმოშობს.

რეკომენდაციის სახით გამოითქვა მოსაზრება, რომ გამახვილდეს ყურადღება სახელოვნებო განათლების სფეროზე ზოგადად, და კერძოდ, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და ექსპერტულმა საზოგადოებამ მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტროსთან თანამშრომლობისას კულტურის სფეროს პროფესიების ჰარმონიული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განვითარებისათვის აუცილებელი საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, სტანდარტებისა თუ კურიკულუმების შედგენისას (განსაკუთრებით ინტერდისციპლინარული დარგების სფეროში, როგორიცაა კულტურის მენეჯმენტი, ხელოვნებათმცოდნეობა და ა. შ.)

შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნიკური უმცირესობების, ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კულტურულ საჭიროებებზე ინტერდისციპლინარული კვლევების ჩატარების აუცილებლობა; ასევე ამ ჯგუფებში ინტერკულტულური განათლების საჭიროება.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლების მიერ იყო მოწოდებული ინფორმაცია, რომ სისტემური კვლევების არარსებობის მიუხედავად, არსებობს რიგი დოკუმენტები, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ნაწილობრივ ეხება ამ საკითხებს.

შეხვედრაზე ასევე იყო გამოთქმული მოსაზრებები საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საფრთხის წინაშე მყოფი ენების თაობაზე, კერძოდ აფხაზურ, უბიხურ ენებზე; ასევე გამოითქვა აზრი ჩეჩნურ ენასთან დაკავშირებული ვითარების შესახებ.

23 სექტემბერი, თბილისი (შეხვედრა 9)

23 სექტემბერს ევროპის სახლში (თბილისი) პროექტის ფარგლებში მეცხრე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის თემები:

•    იდენტობის რაობა
•    ინტერკულტურული დიალოგის პრობლემები
•    ხელოვანთა  მდგომარეობის და მობილობის საკითხები
•    კულტურის მნიშვნელობა  სოციალური ერთობისთვის
•    მედიის მრავალფეროვნების გაფართოების ხელშეწყობა, როგორც კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობისაკენ მიმართული ზომები

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა (სოციოლოგიის ბაკალავრები და მაგისტრანტები, სამხატვრო აკადემიის წარმომადგენლები) და არასამთავრობო სექტორის აქტივისტებმა.

პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია  წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.
პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

შეხვედრის მონაწილე სტუდენტების აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა კულტურული თვითგამოხატვის კონტექსტში არის შემწყნარებლობის დეფიციტი, განსაკუთრებით სკოლებში. ეკლესია დასახელდა როგორც არატოლერანტული დამოკიდებულების ერთ-ერთი მთვარი ხელშემწყობი ფაქტორი, განსაკუთრებით ლგბტ თემის მიმართ.

მონაწილეებმა განიხილეს მედიის როლი – მათი აზრით, საქართველოში მედია არასაკმარის ყურადღებას უთმობს კულტურული მრავალფეროვნების გაშუქებას. მათ ასევე აღნიშნეს კულტურის სფეროში კვალიფიცირებული ჟურნალისტების ნაკლებობა, რასაც მოჰყვა მსჯელობა ზოგადად კადრების კვალიფიკაციის ხარისხზე და პროფესიონალიზაციის აუცილებლობაზე.

რეკომენდაციების სახით გამოითქვა შემდეგი მოსაზრებები:
•    შემწყნარებლობის გასავითარებლად აუცილებელია არაფორმალური განათლება სკოლის ასაკიდან;
•    კადრების პროფესიონალიზაცია ყველა სფეროში, განსაკუთრებით კი  მედიაში, რადგან აუცილებელია პრობლემების არსის სწორი მიწოდება და საზოგადოებასთან მუდმივი კომუნიკაცია შემწყნარებლობის თემაზე;
•    ინტერკულტურული ბანაკები ბავშვებისთვის, მოზარდებისათვის, როგორც ტოლერანტობის ხელშემწყობი ინსტრუმენტი ( მიღწევადია მცირე რესურსებითა და ვოლონტიორობის საშუალებით);
•     რეგიონებში კულტურული აქტივობების თუ პროდუქტების დოკუმენტირება.

5 სექტემბერი, ბათუმი (შეხვედრა 8)

5 სექტემბერს ბათუმში პროექტის ფარგლებში მერვე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის თემები:
• კულტურულ პროცესში თანაბარი მონაწილეობისა და კულტურული პროდუქტით სარგებლობის უფლების განხორციელება;
• ურბანული განვითარებისათვის კულტურული ასპექტების ეკონომიკური მნიშვნელობით გამოყენება;
• ხელოვანთა მდგომარეობის საკითხები:
• კულტურის მნიშვნელობა სოციალური ერთობისთვის

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ჟურნალისტებმა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, არასამთავრობო სექტორის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა.

პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.
პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.

დისკუსიაში მონაწილე ჟურნალისტებმა იმსჯელეს კულტურის როლსა და მის მნიშვნელობაზე საზოგადოების განვითარებისათვის. აღნიშნულ იქნა, რომ აჭარის მედია საშუალებები ყოველთვის ცდილობენ გააშუქონ კულტურული ცხოვრება, მათ შორის კულტურის სფეროს ახალი ამბები; ამასთანავე კულტურის ჟურნალისტიკის სფეროში რესურსების სიმწირის გამო არ ეძლევათ საშუალება იყონ კულტურულ ღონისძიებათა ინსპირატორები, ინიციატორები, როგორც ეს შეუძლიათ ქვეყნის წამყვან კერძო მედია საშუალებებს.

მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს კომუნიკაციის (კერძოდ, PR-ის) სფეროში არსებულ პრობლემებს. გამოითქვა აზრი, რომ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ორგანიზატორები არ აქცევენ საკმარის ყურადღებას საზოგადოების ინფორმირებას; ასევე, რომ რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებს არ აქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებზე კულტურის სფეროში, კერძოდ 2005 წლის კონვენციით აღებულ ვალდებულებებზე და, შესაბამისად, მის იმპლემენტაციის თაობაზე.

მწვავე და კრიტიკული დისკუსია გაიმართა პრიორიტეტების საკითხზე კულტურის სფეროში. მონაწილეთა აზრით, ასეთი პრიორიტეტები არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული არც სახელმწიფო და არც რეგიონალურ დონეზე. შესაბამისად, კულტურულ ღონისძიებათა დაგეგმარება პროფესიული კრიტერიუმების გარეშე ხშირად დამოკიდებულია გადაწყვეტილებების მიმღები პირების პირად გემოვნებასა და სიმპათიებზე, ხოლო მათი შეზღუდული ინფორმირებულობა ამა თუ იმ დარგში მიმდინარე პროცესებისა თუ საჭიროებების თაობაზე კიდევ უფრო ზღუდავს არჩევანს .

ამ კონტექსტში შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ხარვეზები, აღნიშნეს, რომ ხარჯვა ხშირად არის ქაოტური და სპონტანური, ამასთან განხილულ იქნა დაფინანსების კრიტერიუმების საკითხი.

დამსწრეთა ნაწილის აზრით, წვდომა რესურსებზე კულტურის სფეროში არ არის თანაბარი, რაც ხელს უშლის ადგილობრივ ხელოვანთა თვითგამოხატვას; კულტურული პროდუქტის წარმოების პირობები, ისევე როგორც კულტურული მომსახურებისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნის შესაძლებლობები უმეტესწილად დამოკიდებულია პირად ნაცნობობაზე, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გამოყენებას ან რეგიონული ბუჯეტიდან დაფინანსებას.

ცოცხალი განხილვა გაიმართა კომერციული მედიის როლის, მისი ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის შესახებ. ხაზი გაესვა მედიის მნიშვნელობას საზოგადოების გემოვნების ჩამოყალიბებაში; ამასთან, განსხვავებით სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მედიისგან, აღიარებული იქნა კომერციული მედიის, როგორც ბიზნესის ინტერესები, მოგებაზე ორიენტაცია და შესაბამისად, ფუნქციონირების გარდაუვალი ხასიათი -მასობრივი კულტურის უპირატესი წარმოჩენა.

საუბარი შეეხო მოხალისეობის კულტურას – მისი გაძლიერების აუცილებლობას.

შეხვედრის პროცესში ერთ-ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა – მონიტორინგისა და ხარისხის საკითხი, რომელიც საჭიროებს კვალიფიციურ და ექსპერტულ მიდგომას. კერძოდ, მონიტორინგი იმ პროდუქტების ხარისხისა, რომლებიც იქმნება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შედეგად. შეხვედრის მონაწილეებმა აუცილებლად მიიჩნიეს ხარისხის კონტროლის მექანიზმის არსებობა. ასევე რეკომენდაციის სახით გამოითქვა მოსაზრება ხარისხის გარე კონტროლის მექანიზმის შემუშავების თაობაზე და შესაბამისი პროექტების განხორციელების შესახებ.

26 აგვისტო, ზუგდიდი (შეხვედრა 7)

26 აგვისტოს ზუგდიდში პროექტის ფარგლებში მეშვიდე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრის თემები:

  • კულტურულ პროცესში თანაბარი მონაწილეობისა  და კულტურული პროდუქტით  სარგებლობის უფლების განხორციელება
  • ენის მნიშვნელობა, ენობრივი მრავალფეროვნების, როგორც კულტურული მრავალფეროვნების ძირითადი ელემენტის ხელშეწყობა
  • ხელოვანთა  მდგომარეობის საკითხები
  • კულტურის მნიშვნელობა  სოციალური ერთობისთვის

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ზუგდიდის მერიის თანამშრომლებმა, კულტურის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი სსიპ-ის წარმომადგენლებმა (ზუგდიდის თეატრის ხელმძღვანელი), მსახიობებმა, მუსიკოსებმა, აქტივისტებმა.

პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია  წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.

პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელშიც დამსწრეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს.
განხილულ იქნა ზუგდიდის და, ზოგადად, სამეგრელოს რეგიონის კულტურის სფეროში მიმდინარე პროცესები: მეგრული ენის საკითხი, თვითორგანიზების ნაკლებობის პრობლემა, დაფინანსების სირთულეები და  ბიუროკრატიული ნაკლოვანებები; ასევე აღინიშნა  სხვადასხვა პოზიტიური გამოცდილების მაგალითები.

მონაწილეებმა იკამათეს მეგრული ენის საკითხზე; აზრები გაიყო მისი დაცვა-შენარჩუნების საქმეში სახელმწიფოს როლზე, სწავლების, გამოყენების და პროპაგანდის საკითხზე.

მნიშვნელოვან პრობლემად გამოიკვეთა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მწირი რესურსები და  ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურის  მძიმე მდგომარეობა. კერძოდ,  ადგილობრივი თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება დღესაც დიდ პრობლემას წარმოადგენს.

თეატრის კონტექსტში, აღინიშნა კულტურის როლის მნიშვნელობა კონფლიქტების პრევენციისა და სოციალური ერთობის ხელშეწყობაში. მონაწილეების აზრით, ქართული კულტურა პოტენციურად საუკეთესო საექსპორტო პროდუქტი იქნებოდა და მას მეტი ხელშეწყობა ესაჭიროება.
ამ კონტექსტში აღინიშნა კულტურის სფეროში დონორების ნაკლები ჩართულობა და საკანონმდებლო ბაზის არქონა დონორობისა და ფილანტროპიის სფეროში.

შეხვედრის მონაწილეების აზრით ძალზე მნიშვნელოვანია კულტურის სფეროში კვალიფიციური ინიციატივების მდგრადობა (რომ წამოწყებები იყოს გრძელვადიანი და არ იფარგლებოდეს ერთჯერადი პროექტებით). გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო ხშირად მოიაზრება ასეთი მდგრადობის გარანტად, ხოლო არასამთავრობო და თვითორგანიზებული ჯგუფების ძალისხმევისადმი რწმენა ამ კონტექსტში მცირეა.
ასევე ხაზი გაესვა ხელოვნების ტრადიციული დარგების, კერძოდ, კლასიკური მუსიკისა და ფოლკლორის სახელმწიფო მხარდაჭერის აუცილებლობას,  რომლის გარეშეც არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის და ბაზრის გათვალისწინებით მათი  განვითარება შეუძლებელია.

შეხვედრაზე გაჟღერდა ხელისუფლების კრიტიკა სახელმწიფოს კულტურის სფეროში არასაკმარისი ჩართულობის გამო.
ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა კულტურასა და ეკონომიკას შორის კავშირის  მნიშვნელობის საკითხის გაცნობიერების საჭიროება; ასევე სახელმწიფოს მიერ კულტურასა და განვითარებას შორის კავშირის, კულტურის მდგრად განვითარებაში მნიშვნელობის  გასაზიარებლად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მოქმედებების აუცილებლობა. ხაზი  გაესვა ინდივიდუალურ ძალისხმევას ისტორიული მაგალითების მოყვანით.

დისკუსიის დროს აღინიშნა, რომ, პრობლემების მიუხედავად   რეგიონში მუდმივად იმართება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, კონცერტები,  პოეზიის საღამოები, სპექტაკლები და სხვა.
გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ ფონზე რეგიონის კულტურულ ცხოვრებას აქტიურობა ახალგაზრდების თვითორგანიზებამ უნდა შემატოს. მაგრამ ფინანსური ასპექტის გამო  ახალგაზდების გადინება ამ სფეროდან დიდ  პრობლემად რჩება, ისევე როგორც ხელოვანთა მობილობის შესაძლებლობების ნაკლებობა.