8 აპრილი, თბილისი (შეხვედრა 1)

8 აპრილს ევროპის სახლში პროექტის ფარგლებში პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის თემები:
• იდენტობის რაობა
• ენის როლი
• სუვერენიტეტის პრინციპებზე დამყარებული სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის საკითხები
• კონვენციის იმპლემენტაციისათვის საჭირო გარემოს ხელშემწყობი საკითხები

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კულტურისა და ხელოვნების ექსპერტებმა.
პროექტისა და კონვენციის დოკუმენტის პრეზენტაცია წარმოადგინა ნინო გუნია-კუზნეცოვამ.
განხილვის საგანი იყო კონვენციის იმპლემენტაციის პროგრამისათვის საინფორმაციო ბაზის, კითხვარებისა და რეკომენდაციების შემუშავების მეთოდოლოგია.
გაიმართა დისკუსია კონვენციის მიზნების, დაფარვის არეალისა თაობაზე; ასევე კონვენციის მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებისა და არსებული პრობლემების შესახებ.
დისკუსიაში აქტიურად იყო ჩართული ყველა მონაწილე. განხილულ იქნა ახალგაზრდა სოცილოგთა ასოციაციის მიერ მომზადებული კითხვარის ფორმა. გამოითქვა შენიშვნები და რეკომენდაციები.
იდენტობის რაობის კონტექსტში განხილულ იქნა ენის როლი. გაიმართა დისკუსია თემებზე „ენობრივი მრავალფეროვნება, როგორც კულტურულ მრავალფეროვნების ძირითად ელემენტი“ და „ონლაინ სივრცეში ქართული ენის დანერგვის პრობლემები“.
შეხვედრაზე იმსჯელეს სახელმწიფო ენის პროგრამების ფონზე სხვადასხვა ენების სწავლებით დაინტერესების თაობაზე და ენობრივი მრავალფეროვნების ხელშეწყობის შესაძლებელ ფორმებზე. ასევე განხილულ იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გადაშენების პირას მყოფი უნიკალური ენების დაცვისა და განვითარების საკითხები: კერძოდ, აფხაზური ენის არეალის შეზღუდვისა და რუსიფიცირების პრობლემებზე, აფხაზური ენის საკითხით დაკავებულ ორგანიზაციათა რაობასა და რაოდენობაზე; ასევე უდების ენის /არამეული,ძველასირიული/თაობაზე: თუ რა სიდიდის პოპულაცია ლაპარკობს ამ ენაზე და როგორ უნდა შეუწყოს სახელმწიფომ ხელი მის შენარჩუნებას.

შეხვედრაზე განხილული იქნა სუვერენიტეტის პრინციპებზე დამყარებული სახელმწიფო კულტურის პოლიტიკის საკითხები; კერძოდ, კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვის კუთხით სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო სექტორის აქტივობები. გაიმართა მსჯელობა საქართველოში არსებული სახელმწიფო რეგულაციების, მხარდაჭერის პროგრამების, ღონისძიებების განხორციელებისა და დაგეგმარების, ასევე მათი მონიტორინგის -არსებულისა და შესაძლებლის/ სამომავლოდ დასაგეგმის -თაობაზე.
დისკუსიის შედეგად გამოიკვეთა კონვენციის იმპლემენტაციისათვის ხელშემწყობი გარემოს საკითხებიდან ყველაზე პრობლემატური -კანონმდებლობის და ინსტიტუციური განვითარების საკითხები; ასევე აღინიშნა სამოქალაქო ცნობიერებისა და აქტივობის/ ჩართულობის ხარვეზები.
დაისვა საკითხი ინტერმინისტერიალური თანამშრომლობის ეფექტურობის თაობაზე და გაიმართა დისკუსია ინსტიტუციური განვითერების გზებზე; როგორც შესაძლებელი ალტერნატივა, განხილულ იქნა არტ საბჭოების ფორმატი.